Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
1) Nebezpečné odpady

Kat. č.

Názov

02 01 08

Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

03 01 04

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 03 05

Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

04 02 16

Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

06 13 01

Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

06 13 02

Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

07 02 07

Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 08

Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 09

Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 10

Iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 14

Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

07 03 11

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 13

Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

08 01 11

Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 13

Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 15

Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 17

Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 19

Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 21

Odpadový odstraňovač farby alebo laku

08 03 12

Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

08 03 14

Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 17

Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

08 04 09

Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 11

Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 17

Živičný olej

11 01 09

Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

12 01 14

Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 18

Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

12 01 20

Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

13 05 01

Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 05 02

Kaly z odlučovačov oleja z vody

13 05 03

Kaly z lapačov nečistôt

13 05 08

Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

15 01 10

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11

Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02 02

Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 07

Olejové filtre

16 05 06

Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

16 05 07

Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08

Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 06 01

Olovené batérie

16 06 02

Niklovo-kadmiové batérie

16 06 03

Batérie obsahujúce ortuť

16 06 06

Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

16 07 08

Odpady obsahujúce olej

17 01 06

Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04

Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

17 04 03

Olovo

17 04 09

Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 05 03

Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 05

Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 06 03

Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 09 03

Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

18 01 06

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 01 08

Cytotoxické a cytostatické liečivá

18 02 05

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 02 07

Cytotoxické a cytostatické liečivá

19 11 01

Použité filtračné hlinky

19 12 06

Drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 11

Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

16 02 11

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

16 02 13

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)

16 02 15

Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 03 03

Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 05

Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky