Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
2) Komunálne odpady
Vybrané separované zbierané zložky komunálnych odpadov

Kat. č.

Názov

20 01 01

Papier a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Šatstvo

20 01 11

Textílie

20 01 17

Fotochemické látky

20 01 19

Pesticídy

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 27

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127

20 01 31

Cytotoxické a cytostatické liečivá

20 01 32

Liečivá iné ako uvedené v 200131

20 01 33

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133

20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti

20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135

20 01 37

Drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy