Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
3) Ostatné odpady
Vybrané druhy ostatných odpadov

Kat. č.

Názov

04 01 09

Odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 22

Odpady zo spracovaných textilných vlákien

06 03 16

Oxidy kovov iné ako uvedené v 0603015

07 02 13

Odpadový plast

08 01 12

Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111

08 01 18

Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117

08 02 01

Odpadové náterové prášky

08 01 12

Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111

08 03 13

Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312

08 03 18

Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317

08 04 10

Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409

09 01 07

Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08

Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

10 11 03

Odpadové vláknité materiály na báze skla

10 12 08

Odpadová keramika odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

12 01 05

Hobliny a triesky z plastov

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

15 01 02

Obaly z plastov

15 01 03

Obaly z dreva

15 01 04

Obaly z kovu

15 01 05

Kompozitné obaly

15 01 06

Zmiešané obaly

15 01 07

Obaly zo skla

15 01 09

Obaly z textilu

16 01 03

Opotrebované pneumatiky

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 22

Časti inak nešpecifikované

16 02 14

Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16

Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04

Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06

Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 09

Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

17 02 01

Drevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 06 04

Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

20 01 01

Papier a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a guma

19 12 05

Sklo