Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Odpadové hospodárstvo

Zákon č. 79/2015 Z z. o odpadoch (novela zákona účinná od 1.1.2016)

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

• Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky  MŽP SR č. 51/2011 Z. z.

• Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu

• Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z.z. a v znení vyhlášky č. 203/2010 Z.z. 

• Vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom PCB

• Nariadenie vlády SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

• Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002 , ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov

 Zákon č. 17/2004 Z. z. v znení zákona č. 434/2013 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v