Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Najnovšie zmeny v právnych predpisoch pre ŽP

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov   so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektoré právne predpisy: 

Legislatívne úpravy za 1. Q. 2022

Legislatívne úpravy za 2. Q. 2022 

Legislatívne úpravy za 3. Q. 2022

Legislatívne úpravy za 4. Q. 2022

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch    

Vyhláška č. 366/2015  Z. z.  o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti 

Vyhláška č. 365/2015  Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Zákon č. 364/2004  Z. z. o vodách 

Zákon č. 137/2010   Z. z.  o ovzduší

Vyhláška č. 344/2022  o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Zákon č.  39/2013  Z. z. o IPKZ

Vyhláška č. 11/2016  Z. z. k zákonu o IPKZ

Vyhláška č. 371/2015  Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu o odpadoch

Zákon č. 329/2018  Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Nariadenie vlády č.  330/2018  Z. z. o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

Vyhláška č. 373/2015  Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Zákon č. 302/2019  Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov 

Vyhláška č. 347/2019  Z. z. k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov