Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Najnovšie zmeny v právnych predpisoch pre ŽP

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov   so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov 

Legislatívne úpravy za 1. Q. 2019

Legislatívne úpravy za 2. Q. 2019 

Legislatívne úpravy za 3. Q. 2019 

Legislatívne úpravy za 4. Q. 2019 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z.  o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Zákon č. 39/2013 Z.z.  o IPKZ - účinnosť od 15.3.2013

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší - účinnosť od 1.6.2010

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 203/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 125/2004 Z.z. o spracúvaní starých vozidiel - účinnosť od 15.5.2010 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z., o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom - v znení vyhlášky MŽP SR č. 51/2011 Z. z.

Vyhlášky MPŽPaRR, ktorými sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší:

č. 356/2010 Z.z.,  č. 357/2010 Z.z.,  č. 358/2010 Z.z.,  č. 359/2010 Z.z.,  č. 360/2010 Z.z., č. 361/2010 Z.z.,  č. 362/2010 Z.z., č. 363/2010 Z.z.,