Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Najnovšie zmeny v právnych predpisoch pre ŽP

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov   so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektoré právne predpisy: 

Legislatívne úpravy za 1. Q. 2024

Legislatívne úpravy za 1. Q. 2023

Legislatívne úpravy za 2. Q. 2023

Legislatívne úpravy za 3. Q. 2023 

Legislatívne úpravy za 4. Q. 2023

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch    

Vyhláška č.  366/2015  Z. z.  o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti 

Vyhláška č.  365/2015  Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Zákon č.  364/2004  Z. z. o vodách 

Zákon č.  137/2010   Z. z.  o ovzduší

Vyhláška č.  344/2022  o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Zákon č.   39/2013  Z. z. o IPKZ

Vyhláška č.  11/2016  Z. z. k zákonu o IPKZ

Vyhláška č.  371/2015  Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia k zákonu o odpadoch

Zákon č.  329/2018  Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Nariadenie vlády č.   330/2018  Z. z. o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

Vyhláška č.  373/2015  Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Zákon č.  302/2019  Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov 

Vyhláška č.  347/2019  Z. z. k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov