Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Najnovšie zmeny v právnych predpisoch pre ŽP

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov   so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov 

Legislatívne zmeny za 1. Q. 2018

Legislatívne zmeny za 2. Q. 2018 

Legislatívne zmeny za 3. Q. 2018 

Legislatívne zmeny za 4.Q.2017  

Legislatívne zmeny za 3.Q.2017  

Legislatívne zmeny za 2.Q.2017  

Legislatívne zmeny 4.Q. 2016+1.Q.2017 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z.  o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Zákon č. 39/2013 Z.z.  o IPKZ - účinnosť od 15.3.2013

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší - účinnosť od 1.6.2010

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 203/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 125/2004 Z.z. o spracúvaní starých vozidiel - účinnosť od 15.5.2010 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z., o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom - v znení vyhlášky MŽP SR č. 51/2011 Z. z.

Vyhlášky MPŽPaRR, ktorými sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší:

č. 356/2010 Z.z.,  č. 357/2010 Z.z.,  č. 358/2010 Z.z.,  č. 359/2010 Z.z.,  č. 360/2010 Z.z., č. 361/2010 Z.z.,  č. 362/2010 Z.z., č. 363/2010 Z.z.,